Абонаментни счетоводни услуги

Абонаментната услуга включва:

 • Сортиране, класиране и обработка на първични счетоводни документи
 • Контрол на съответствията на първичните счетоводни документи с националното счетоводно и данъчно   законодателство
 • Изготвяне на необходими вътрешни и вторични счетоводни документи с изключение на тези, отнасящи се  до отчетността на физически лица, както и заповеди на ръководството във връзка с дейността на клиента
 • Осчетоводяване и отразяване на стопански операции съгласно разпоредбите на счетоводното законодателство и Националните Стандарти за Финансови Отчети за Малки и Средни Предприятия, и съобразно вътрешно фирмените изисквания и потребности от информация
 • Изготвяне на справки и предоставяне на информация за нуждите на НАП, БНБ, НОИ и НСИ
 • Изготвяне на справки и предоставяне на информация за нуждите на клиента
 • Регистрация по ЗДДС (Закон за данъка върху добавената стойност)
 • Изготвяне на необходими документи (ДДС декларации, ИНТРАСТАТ декларации, други декларации, справки и др.) за НАП
 • Информиране на клиента за изтичащи срокове, касаещи НАП, НОИ, ИТ
 • Данъчно и осигурително планиране и прогнозиране
 • Консултации във връзка с данъчното и осигурителното законодателство, КТ
 • Представителство и защита при провеждане на проверки и ревизии от държавните органи
 • Изчисляване и определяне на данъци и осигуровки
 • Начисляване на амортизации; – изготвяне на ДАП (Данъчен амортизационен план) и САП (Счетоводен амортизационен план);
 • Обработка на извлеченията от банковите сметки на дружеството;
 • Обработка на отчетите от касовите апарати на дружеството;
 • Обработка на документи за командировка в страната и в чужбина;
 • Обработка на други документи, касаещи текущата дейност на дружеството (договори за наем, договори за юридически услуги, нотариални такси и др);