Предлагани Услуги:

 1. Счетоводни услуги
 2. Счетоводни и данъчни консултации
 3. Административни услуги

  • Регистрация и дерегистрация на фирми
  • Подаване на ГФО в Търговски регистър
  • Регистрация в други институции, съобразно дейността на фирмата
 4. Изготвяне и подаване на ГДД на физически лица
 5. Годишно счетоводно приключване
 6. Изготвяне на съдебно-счетоводни експертизи

1. Счетоводни услуги:

Предлагаме на своите две форми на счетоводно обслужване:

И двете съдържат всички услуги   за задоволяване на изискванията на данъчната администрация, НОИ и всички институции свързани пряко или косвено със счетоводната отчетност на Вашата фирма, изготвяне на ГФО, ДДС регистрации, изготвяне на годишен отчет за дейността , финансови отчети, изготвяне и на междинни счетоводни отчети –за вътрешни нужди , или за представяне пред други финансови и нефинансови институции.

2. Счетоводни и данъчни консултации

3. Административни услуги

 • Регистрация и дерегистрация на фирми

/регистрация на ЕООД , регистрация ООД и всички други правни форми на стопанска дейност включително организации с нестопанска дейност/ и дерегистрация на фирми, прехвърляне на фирма. Регистрирането на фирма може да бъде един бърз/в рамките на законно установените срокове за това и без проблемен процес в нашите ръце.

 • Подаване на ГФО в Търговски регистър
 • Регистрация в други институции, съобразно дейността на фирмата

4. Изготвяне и подаване на ГДД на физически лица

5. Годишно счетоводно приключване

Ние, екипът на счетоводна къща – Иванова Акаунтинг ЕООД, предлагаме пакет от услуги по цялостното счетоводно приключване на финансовата година на Вашата фирма. От Вас се иска единствено да ни предоставите копия от всички, събрани през годината, документи, на чиято база ще изготвим и подадем вместо Вас целия набор от вътрешнофирмени документи, отчети и декларации, неизменно съпътстващи процеса по годишното счетоводно приключване. За целта, разбира се, ще подпишем договор с ясно отразени права, задължения и отговорности, а за платената сума съответно ще получите данъчна фактура. Цената на услугата може да варира в зависимост от наличието или липсата на икономическа активност, спецификата на дейността, количеството събрани документи и т.н. За да получите актуална ценова оферта, моля, свържете се с нас чрез посочените координати. Ще се постараем да Ви отговорим в най-кратки срокове. Ако имате въпроси, не се колебайте да ги задавате!За ориентир на ценoвите вариации моля посетете …

6. Изготвяне на съдебно-счетоводни експертизи

Основно с тях се установяват факти и обстоятелства, които не са правни и са необходими счетоводно-икономически знания за установяването им. Тези факти и обстоятелства обикновено са от значение за правилното решаване на съдебно дело – наказателно, гражданско или административно или приключването на досъдебно производство. Назначеното вещо лице по съдебно-счетоводна експертиза след като се запознае с акта, в който са му поставени задачите и след като се запознае с материалите по делото/досъдебното производство, следва да извърши проверка в счетоводството на определена организация или няколко организации (фирми, сдружения с нестопанска цел, бюджетни предприятия, НАП, банки, министерства и/или други, в зависимост от характера на делото) като провери първични и вторични счетоводни документи, аналитични и хронологични ведомости и счетоводни регистри, софтуерни системи за складова и счетоводна отчетност и други. След извършената проверка и обработка на получените данни, вещото лице съставя заключение, което се представя по делото не по-късно от 7 дни преди заседанието. В Заключението вещото лице дава отговор на поставените му от съответния орган въпроси. В случай, че не може да се даде отговор на даден въпрос /например поради непълна счетоводна отчетност или липса на каквато и да е счетоводна отчетност, каквито случаи има в практиката/, вещото лице трябва да посочи тези обстоятелства в заключението. Съдебно-счетоводната експертиза задължително трябва да се базира на счетоводни стандарти и счетоводни документи, а не на субективното мнение на вещото лице.

 • Предмет на експертизата могат да бъдат:
 • организацията на счетоводната отчетност отговаря ли на изискванията на нормативните актове;
 • счетоводната отчетност водена ли е правилно и редовно;
 • счетоводните операции съответстват ли на нормативните актове за извършване на тази дейност;
 • изчисляване на пропуснати ползи;
 • изчисляване на различни видове лихви;
 • правилно ли са оформени операциите за приемане, пазене и реализация на стоково-материалните запаси и на паричните средства;
 • има ли липси, за кой период се отнасят и кои са причините за възникването им;
 • правилно ли е извършена ревизията, обосновани ли са направените от ревизора изводи;
 • правилно ли е извършена инвентаризацията и съответства ли на вътрешните инструкции;
 • правилно ли е начислен данъка върху добавената стойност;
 • спазен ли е определен счетоводен стандарт при отчитането на определена операция;
 • включена ли е определена функция в длъжностната характеристика на ищеца/ответника и други;
 • има ли налице несъстоятелност на дадена фирма6. Изготвяне на съдебно-счетоводни експертизи

  7. Обучения по стажантски програми за студенти

  Като екип от млади специалисти, знаем колко необходима и важна е подкрепата в първите стъпки към счетоводната професия.В наше лице ще откриете ментора, от който имате нужда, за да ви въведе на  достъпен и в същото време професионален език в нея. Ще откриете колко необятна и интересна може да бъде тя.