Регистрация на фирма

Искате да започнете своя нов бизнес?

Можете да се възползвате от нашето предложение!

БЕЗПЛАТНА РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИРМА

(при сключване на договор за счетоводно обслужване за 1 година )

При сключване на едногодишен договор за счетоводно обслужване освен БЕЗПЛАТНАТА РЕГИСТРАЦИЯ на вашата фирма, получавате:

  1. БЕЗПЛАТНА регистрация на фирмата в Комисията за защита на личните данни.
  2. БЕЗПЛАТНО изготвяне на декларация при започване на дейност на само-осигуряващо се лице.
  3. БЕЗПЛАТНА консултация с счетоводител.
  4. БЕЗПЛАТНО изготвяне на документи по регистрация на ДДС/по желание/.

 

Да регистрирате вашата фирма БЕЗПЛАТНО, при сключване на едногодишен договор за счетоводно обслужване.
Нашият екип от висококвалифицирани адвокати, счетоводители и данъчни консултанти ще направят процеса по регистрация лесен, кратък и ефективен и за 3 работни дни след подаване на изготвените от нас документи и с предоставено от Вас пълномощно ще разполагате със своята ново-регистрирана фирма.
Безплатната регистрация НЕ включва следните такси :
1. Такса към Агенция по вписванията – 55 лева
2. Банкови такси по откриване на набирателни сметки – 10 лева*
3. Нотариални такси – за пълномощно , упълномощаващо наш представител – 7 лева**
*Сумата за банкови такси е ориентировъчна и зависи от банката , в която се открива/т набирателни/те сметки.
**Нотариалните такси за пълномощното варират от 6-15 лева, зависещи от конкретния избор на нотариус и това дали предварително е изготвено пълномощното преди заверката му .

Необходими документи за регистрация на фирма ЕООД :

Заявление за вписване на обстоятелствата относно дружество с ограничена отговорност (A4) – съдържа данните за фирмата, управителят, капиталът и т.н.
Съгласие за управление с образец от подписа – приемане на управлението на дружеството плюс спесимен на подписа.
Декларация по чл. 142 от ТЗ – декларира се, че без съгласието на дружеството няма да се извършват търговски сделки и няма да се взима участие в други дружества.
Протокол от решение на едноличния собственик – удостоверява се желанието за създаване на дружество.
Учредителен акт – в него са описани предметът на дейност, управление и начин на представителство, общи разпоредби, както и всичко, което касае новото ЕООД.
Декларация по чл. 13, ал. 5 от Закона за Търговския Регистър – декларира се, че заявлението и приложените към него документи са предоставени от заявителя.
Декларация по чл. 13, ал. 4 от Закона за Търговския Регистър – декларира се истинността на заявените обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове.

*Бланките за Протокола и Учредителния акт се изготвят от нас и са различни за всяко едно дружество.

Необходими документи за регистрация на фирма ООД :

Заявление за вписване на обстоятелствата относно дружество с ограничена отговорност (A4) – съдържа данните за фирмата, управителят, капиталът, съдружници, разпределението на капитала между съдружниците и т.н.
Съгласие за управление с образец от подписа – приемане на управлението на дружеството плюс спесимен на подписа.
Декларация по чл. 142 от ТЗ – декларира се, че без съгласието на дружеството няма да се извършват търговски сделки и няма да се взима участие в други дружества.
Протокол от Общото събрание на съдружниците – удостоверява се желанието за създаване на дружество.
Дружествен договор – в него са описани предметът на дейност, управление и начин на представителство,съдружници, разпределението на капитала, общи разпоредби, както и всичко, което касае новото ООД.
Декларация по чл. 13, ал. 5 от Закона за Търговския Регистър – декларира се, че заявлението и приложените към него документи са предоставени от заявителя.
Декларация по чл. 13, ал. 4 от Закона за Търговския Регистър – декларира се истинността на заявените обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове.
*Бланките за Протокола и Дружественият договор се изготвят от нас и са различни за всяко едно дружество.